Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fagkomite

24. januar 2018

Fysiofondet har opprettet to fagkomiteer for vurdering av søknader.

Fra og med 2015 vil to fagkomiteer gjennomføre den eksterne fagvurdering av søknader til kategoriene Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse.

Rammer for Fysiofondets fagkomiteer 

Fagkomiteene skal bestå av personer med forskningskompetanse. Personer med professorkompetanse skal inngå.

Fagkomiteene må ha bred fysioterapifaglig kompetanse. Videre tilstrebes mangfold i medlemmenes metodiske styrker.

Fagkomiteene sammensetning og kompetanse skal tilpasses den enkelte søknadskategori. Det er ønskelig med tverrfaglighet i begge fagkomitéene. Videre tilstrebes internasjonal representasjon i fagkomite for Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. 

Fagkomiteene oppnevnes av Fondsstyret. Hvert medlem oppnevnes som hovedregel for tre år av gangen.

Ingen medlemmer av fagkomiteene skal delta i vurderingen av søknader hvor de enten er søkere, ansatt ved eller sitter i kollegiale organer for institusjoner som er søkere, eller står i annet nært forhold til søker.

Nyetablerte fagkomiteer vil bli presentert på denne siden i løpet av våren 2018.

Medlemmer 2015-2017 i fagkomite for Miljø for forskning og kunnskapsutvikling

Hans Lund, fysioterapeut, PhD, Ass. Professor Syddansk Universitet, Odense, Danmark og professor II, Høgskolen i Bergen.

Karin Isaksson Rø, lege, PhD, spesialist i arbeidshelse, Instituttsjef for LEFO – Legeforskningsinstituttet

Lena von Koch, fysioterapeut, PhD, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm

Thor Einar Andersen, 1. amanuensis, lege, fysioterapeut, dr. med., spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og idrettslege NIMF, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole. Medisinsk leder Idrettens helsesenter og medisinsk leder Norges fotballforbund

Medlemmer 2015-2017 i fagkomite for stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse.

Eva Denison, seniorforsker, fysioterapeut, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og professor II, Mälardalens högskola, Sverige

Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus og assisterende enhetsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus

Kari Anne Indredavik Evensen, postdoktor, fysioterapeut, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og Trondheim kommune, Enhet for fysioterapitjenester

Liv Inger Strand, professor, dr. philos., fysioterapeut, Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Siri Moe, førsteamanuensis, fysioterapeut, Universitetet i Tromsø, Institutt for helse- og omsorgsfag