Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Etterutdanningsvirksomhet

13. mars 2017

I denne kategorien kan de tre fysioterapeutorgansisasjoner NFF, MNF og PFF søke om midler til etterutdanningsvirksomhet.

Overordnet mål for kategorien er å styrke fysioterapeuters kunnskap og kompetanse i tråd med samfunnets behov. Det innebærer at etterutdanningsvirksomheten skal bidra til å øke fysioterapeuters kompetanse på områder samfunnet har behov for og styrke kvaliteten og bredden i fysioterapitjenesten.
Tildelinger til etterutdanningsvirksomhet skal sikre et kvalitetssikret, forutsigbart og samordnet etterutdanningstilbud som er tilgjengelig for alle fysioterapeuter i Norge.

Kategorien består av to utlysninger. En utlysning av rammemidler fordelt over tre år og en ettårig utlysning til enkeltarrangement. Til høyre på siden fullstendige kriterier for hver utlysning lastes ned.

Det anbefales å sette seg godt inn i utlysningen før søknaden sendes inn.

Etter søknaden er sendt inn:

Behandling av søknader

  • Kriterier og retningslinjer er fastsatt av Fondsstyret.
  • Kun søknader som sendes elektronisk gjennom søknadsportalen behandles.
  • Søknadene vurderes av en ekstern fagkomite. 
  • Fondsstyret vurderer søknadene på bakgrunn av fagkomiteens vurdering og søknadens relevans for Fysiofondets prioriterte satsinger og fatter endelig vedtak om tildeling eller avslag.
  • Fondsstyret vurderer grundig sin egen habilitet. Et fondsstyremedlem som er inhabil deltar ikke i realitetsbehandlingen (for mer om fondets bestemmelser om habilitet se her ).
  • Alle søknader vurderes innenfor Fysiofondets økonomiske rammer.

Ved tilsagn

  • Tilsagnet aksepteres i søknadsportalen.
  • Søknad og tilsagnsbrev utgjør kontraktsgrunnlaget for tilsagnssperioden.
  • Alle som mottar tilsagn fra Fysiofondet er forpliktet til å sende inn faglig rapport og regnskap etter gjeldende regler, jf Fysiofondets vedtekter §6.