Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Miljø for forskning forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

29. oktober 2017

I denne kategorien kan det kan søkes om midler til formalisering av fysioterapeuters kompetanse, på doktorgradsnivå eller post doktornivå. Forskningsinstitusjoner som universitet, høgskoler, sykehus og forskningsinstitutter kan søke.

Det anbefales å sette seg godt inn i utlysningen før søknaden sendes inn.

Til høyre på siden kan du laste ned utlysning som gjaldt ved siste søknadsfrist.

Søknadsfrist for søknader fra miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi er 1. september.

Åpne utlysninger finnes i søknadsportalen.

Etter søknaden er sendt inn:

Behandling av søknader

 • Kriterier og retningslinjer er fastsatt av Fondsstyret.
 • Kun søknader som sendes elektronisk gjennom søknadsportalen behandles.
 • Søknadene vurderes av en ekstern fagkomite med bred fysioterapifaglig og flerfaglig forskningskompetanse og nordisk representasjon. Se vurderingsskjema øverst på siden
 • Fondsstyret vurderer søknadene på bakgrunn av fagkomiteens vurdering og søknadens relevans for Fysiofondets prioriterte satsinger og fatter endelig vedtak om tildeling eller avslag.
 • Fondsstyret vurderer grundig sin egen habilitet. Et fondsstyremedlem som er inhabil deltar ikke i realitetsbehandlingen (for mer om fondets bestemmelser om habilitet se her ).
 • Alle søknader vurderes innenfor Fysiofondets økonomiske rammer.

Ved tildeling

 • Tildelingen aksepteres i søknadsportalen.
 • Søknad og tildelingsbrev utgjør kontraktsgrunnlaget for tildelingsperioden.
 • Ved tildeling til prosjekter som krever REK-godkjenning skal kopi av godkjenning være Fysiofondet i hende før tildelingen kan belastes.
 • Finansieringen fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal nevnes i all informasjon i tilknytning til prosjektet. Dette gjelder presentasjoner, publikasjoner, foredrag, omtale av prosjektet i interne og eksterne tidsskrifter, i intervjusammenheng, på nettsider og på produkter som utarbeides som følge av tildelingen. Fondets logo kan lastes ned fra nettsiden under Grafisk profil.
 • Alle som mottar tildeling fra Fysiofondet er forpliktet til å sende inn faglig rapport og regnskap etter gjeldende regler,jf Fysiofondets vedtekter §6.