Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

29. oktober 2017

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse skal brukes til å styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved søknader om midler til finansiering av forskningsprosjekter hos andre finansieringskilder enn Fysiofondet. Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse kan også brukes til prosjekter som senere inngår i søknad til Fysiofondet fra Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Det anbefales å sette seg godt inn i kriteriene i utlysningen før søknaden sendes inn.

Tidligere utlysning kan lastes ned fra lenken øverst på siden.

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse har søknadsfrist
1. mars og 1. september

Åpne utlysninger finnes i søknadsportalen.

Etter innsendt søknad:

Behandling av søknader

 • Kriterier og retningslinjer for stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse er fastsatt av Fondsstyret.
 • Kun søknader som sendes elektronisk gjennom søknadsportalen behandles.
 • Søknadene vurderes av en ekstern fagkomite med bred fysioterapifaglig og flerfaglig forskningskompetanse. Se vurderingsskjema øverst på siden.
 • Fondsstyret vurderer søknadene på bakgrunn avfagkomiteens vurdering og søknadens relevans for Fysiofondets prioriterte satsninger.
 • Fondsstyret fatter endelig vedtak om tildeling eller avslag.
 • Fondsstyret vurderer grundig sin egen habilitet. Et Fondsstyremedlem som er inhabil deltar ikke i realitetsbehandlingen av noen av søknadene i denne stipendkategorien (for mer om fondets bestemmelser om habilitet se her).
 • Alle søknader vurderes innenfor Fysiofondets økonomiske rammer.
 • I svar på søknad gis en kort, skriftlig begrunnelse for avslag eller tildeling.

  Vilkår for tildelt stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse 

 • Tildelingen aksepteres i søknadsportalen.
 • Søknad og tildelingsbrev utgjør kontraktsgrunnlaget for tildelingsperioden.
 • Tildelingen er gitt under forutsetning av at prosjektet ikke er finansiert fra andre kilder.
 • Hvis søker er i et ansettelsesforhold skal søker fristilles fra ordinært arbeid når tildelingen benyttes. Hvis søker er selvstendig næringsdrivende skal prosjektet utføres i stedet for ordinært arbeid og stipendet erstatte ordinær inntekt.
 • Større endringer i søknadens opprinnelige prosjektbeskrivelse og/eller budsjett skal meddeles og godkjennes av Fysiofondet. Vesentlige endringer kan føre til endringer i opprinnelig tildeling.
 • Finansieringen fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal nevnes i all informasjon i tilknytning til prosjektet. Dette gjelder presentasjoner, publikasjoner, foredrag, omtale av prosjektet i interne og eksterne tidsskrifter, i intervjusammenheng, på nettsider og på produkter som utarbeides som følge av tildelingen. Fysiofondets logo finnes under Grafisk profil

Rapportering 

 • Når prosjektet og tildelingsperioden er avsluttet skal det sendes inn sluttrapport. Sluttrapporten skal redegjøre for hvordan tildelingen er brukt. Hva ble oppnådd, hvilke erfaringer ble gjort, hva er planene for videre arbeid og formidling?
 • Sluttrapport og regnskap med bilag må foreligge innen 2 måneder etter avsluttet tildelingsperiode. Fondsstyret orienteres og tildelingen kan formelt avsluttes.
 • Når det publiseres fra prosjektet skal kopi av artikkel eller lenke til artikkelen sendes til Fysiofondet.

Utbetaling 

 • Midler fra tildelingen overføres etterskuddsvis etter faktura.
 • Fysiofondet kan holde igjen 10 % av midlene inntil endelig rapport og regnskap er godkjent av fondet.