Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til forskningsprosjekt

29. oktober 2017

Stipend til forskningsprosjekt skal bidra til forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap gjennom å utvikle, forbedre eller evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og -metoder. Det kan søkes om forskningsprosjekt på maksimalt ett årsverk.

Det anbefales å sette seg godt inn i utlysningen før søknaden sendes inn.

Tidligere utlysning kan lastes ned fra lenken øverst på siden.

Stipend til forskningsprosjekt har søknadsfrist
1. mars og 1. september

Åpne utlysninger finnes i søknadsportalen.

Etter innsending av søknad:

Behandling av søknader

 • Kriterier og retningslinjer for stipend til forskningsprosjekt er fastsatt av Fondsstyret.
 • Kun søknader som sendes elektronisk gjennom søknadsportalen behandles.
 • Søknadene vurderes av en ekstern fagkomite med bred fysioterapifaglig og flerfaglig forskningskompetanse. Se vurderingsskjema øverst på siden
 • Fondsstyret vurderer søknadene på bakgrunn av fagkomiteens vurdering og søknadens relevans for Fondets prioriterte satsninger.
 • Fondsstyret fatter endelig vedtak om tildeling eller avslag.
 • Fondsstyret vurderer grundig sin egen habilitet. Et Fondsstyremedlem som er inhabil deltar ikke i realitetsbehandlingen av noen av søknadene i denne stipendkategorien (for mer om Fysiofondets bestemmelser om habilitet se her).
 • Alle søknader vurderes innenfor Fysiofondets økonomiske rammer.
 • I svar på søknad gis en kort, skriftlig begrunnelse for avslag eller tildeling.

 Vilkår for tildelt stipend til forskningsprosjekt 

 • Tildelingen aksepteres i søknadsportalen.
 • Søknad og tildelingsbrev utgjør kontraktsgrunnlaget for tildelingsperioden.
 • Ved tildeling til prosjekter som krever REK-godkjenning skal kopi av godkjenning være Fysiofondet i hende før tildelingen kan belastes.
 • Søker skal fristilles fra ordinært arbeid når tildelingen benyttes.
 • Større endringer i søknadens opprinnelige prosjektbeskrivelse og/eller budsjett skal meddeles og godkjennes av Fysiofondet. Vesentlige endringer kan føre til endringer i opprinnelig tildeling.
 • Finansieringen fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal nevnes i all informasjon i tilknytning til prosjektet. Dette gjelder presentasjoner, publikasjoner, foredrag, omtale av prosjektet i interne og eksterne tidsskrifter, i intervjusammenheng, på nettsider og på produkter som utarbeides som følge av tildelingen. Fysiofondets logo finnes under Grafisk profil.

Rapportering 

 • Korte halvårlige fremdriftsrapporter skal sendes til Fondet pr. 30.06 og 31.12. Fondsstyret orienteres om fremdriften.
 • Når prosjektet og tildelingsperioden er avsluttet skal det sendes inn sluttrapport. Sluttrapporten skal redegjøre for hvordan tildelingen er brukt. Hva ble oppnådd, hvilke erfaringer ble gjort, hva er planene for videre arbeid og formidling?
 • Sluttrapport og regnskap med nødvendig dokumentasjon må foreligge innen 2 måneder etter avsluttet tildelingsperiode. Fondsstyret orienteres og tildelingen kan formelt avsluttes.
 • Når det publiseres fra prosjektet skal kopi av artikkel eller lenke til artikkelen sendes til Fysiofondet.

Utbetaling 

 • Midler fra tildelingen overføres etterskuddsvis etter faktura.
 • Fondet kan holde igjen 10 % av midlene inntil endelig rapport og regnskap er godkjent av Fondet.