Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend

29. oktober 2017

Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet, evaluering og dokumentasjon i fagutøvelsen.

Det er nå også mulig å søke om støtte til Veiledet praksis. Formålet med veiledet praksis må være å oppnå spesialistkompetanse i henhold til Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende, samt takstkompetanse i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (FOR-2015-06-16-684).

Tidligere utlysning kan lastes ned fra lenken øverst på siden.

Utdanningsstipend har søknadsfrist
15. mars og 15. september

Åpne utlysninger finnes i søknadsportalen

Etter innsending av søknad: 

Behandling av søknader

 • Kriterier for utdanningsstipend er fastsatt av Fondsstyret.
 • Kun søknader som sendes elektronisk gjennom søknadsportalen behandles.
 • Søknadene behandles samlet etter søknadsfristen. Fondsstyret har gitt sekretariatet fullmakt til å behandle søknadene. I tvilstilfeller blir søknadene behandlet av Fondsstyret.
 • Alle søknader vurderes innenfor Fysiofondets økonomiske rammer.
 • Fysiofondet sender svar på søknaden 6-8 uker etter søknadsfristen. Utdanningsstipend utbetales i 2 deler. Første del utbetales etter at tildelingsbrev er sendt. Andre del avregnes når endelig rapport og regnskap er mottatt hos Fondet.

Generelle vilkår for tildelt stipend

 • Tildelingen aksepteres i søknadsportalen.
 • Tildelingen gjelder den samlede utdanningen. Eventuelle endringer i studieforløpet, f.eks. permisjoner eller annen forsinkelse må meddeles Fysiofondet skriftlig.
 • Stipendet er et tilskudd til dekning av utgifter knyttet direkte til utdanningen.
 • Stipendet omfatter ikke dekning av tapt inntekt og kan ikke benyttes til dekning av generelle abonnementer (telefon, Internett, bomring m.v.).
 • Stipendet kan ikke benyttes til kjøp/leie av PC og annet utstyr, eller til kurs, kongresser og lignende som ikke er obligatorisk del av utdanningen. 
 • Oppholdsutgifter beregnes med inntil kr 200 pr. døgn ved privat opphold og inntil kr 400 pr. døgn ved opphold etter regning. 
 • Reiseutgifter beregnes etter rimeligste reisemåte. Ved bruk av egen bil, er satsen kr 1,50 pr. km.

Rapportering

 • Alle som mottar stipend fra Fysiofondet er forpliktet til å sende rapport og regnskap for bruken av stipendet, jf. fondets vedtekter § 6.
 • Endelig rapport og regnskap med bilag skal sendes til fondet innen 2 måneder etter at utdanningen er avsluttet.
 • Hvis søker mottar støtte fra arbeidsgiver eller eventuelle andre økonomiske bidrag, skal disse benyttes før tildelingen belastes, og dette skal fremkomme i regnskapet. 
 • Fysioterapeuter som mottar stipend fra Fysiofondet og ikke avslutter sine forpliktelser overfor fondet på en tilfredsstillende måte, vil ikke bli vurdert for ny tildeling før tidligere forpliktelser er brakt i orden.