Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fysiofondets priser 2022

21. mars 2022

Tre verdige vinnere av Fysiofondets priser ble kåret på  NFFs Fysioterapikongress 2022.
Prisene gikk til fysioterapeuter som med god formidlingsevne presenterte samfunnsnyttige prosjekter av høy kvalitet. På grunnlag av abstraktene innstilte vitenskapelige komite tre kandidater til Fysiofondets priser. Etter at kandidatene hadde presentert prosjektene på kongressen, kåret Fondsstyrets jury vinnerne.

Fysiofondets pris 2022 på kr 10 000 som skal brukes til faglig aktivitet
- Skal gå til en fysioterapeut eller et fagmiljø som synliggjør verdien av fysioterapeuters kompetanse i samfunnet.

Vinner er Lars Peder Bovim, fra Høgskulen På Vestlandet / Energisenteret For Barn og Unge for prosjektet «Virtuell realitet-basert gangtrening for rehabilitering».

Juryens begrunnelse:
Spennende fagutvikling med bruk av digitale verktøy som har høy klinisk relevans og er anvendbart på tvers av alders- og pasientgrupper. Nyttig og spennende at dataprogrammerere og fysioterapeuter jobber sammen om å utvikle et spill for motorisk-kognitiv trening som gir rom for forbedringer og endringer underveis og dermed mulighet for bred anvendelse og nytte innenfor mange områder av fysioterapien.

Juryen vil fremheve at presentasjonen av prosjektet viser initiativ og gjennomføringskraft fra ide til utvikling av et nyttig verktøy der fysioterapikunnskap hele tiden er integrert den tekniske utviklingen. Det er et fruktbart samarbeid mellom ulike utdanninger, både teknisk og fysioterapi, og på ulike utdanningsnivå fra bachelor til doktorgrad.

Fysiofondets forskerspirepris 2022 på kr 5 000 som skal brukes til faglig aktivitet:
- Skal gå til en fysioterapeut som er doktorgradsstipendiat eller har nylig disputert for phd-grad.

Vinner er Kristine Grimen Danielsen  fra Oslomet Storbyuniversitetet for prosjektet  «Fysioterapi ved langvarige underlivssmerter: En kvalitativ intervjustudie av kvinners erfaringer med somatokognitiv terapi».

Juryens begrunnelse:
Studiens hensikt var å få bedre innsikt i mentale og kroppslige prosesser som kan fremme seksuell helse blant kvinner med PVD som deltar i somatokognitiv terapi. Studien tar opp et sensitivt tema som har vært lite tematisert innenfor fysioterapifeltet og som her belyses på en god måte. Studien er godt faglig forankret både metodisk og teoretisk. Det er en kvalitativ studie med relevant teoretisk forankring/ramme som viser bredden innenfor fysioterapifaget.  Dette er en lite synlig gruppe og det vil dermed være samfunnsnyttig å løfte kunnskap her.

Juryen vil fremheve at prosjektet ble formidlet med stor faglig trygghet. Gode illustrasjoner fylte ut den muntlige presentasjonen og gjorde det enkelt å følge.

Fysiofondets posterpris på kr 5 000 som skal brukes til faglig aktivitet:
- En publikumspris som skal gå til en poster som best fanger deltakernes interesse på kongressen. Deltakerne stemte på beste poster i kongressappen.

Vinneren er Eigill Helguson Neumann fra Ålesund kommune i samarbeid med Høgskulen i Volda, for posteren med tittel:
«Bevegelsesglede og mestring. Forebygging av inaktivitet, helseplager og skader med fysioterapi i ungdomsskolen».