Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend ved avlyste kurs

17. november 2020

Du kan søke om reisestipend selv om kurset er avlyst pga. korona-pandemien.

Fondsstyret har besluttet at Fysiofondet tildeler reisestipend selv om arrangementet det søkes om reisestøtte til er avlyst eller flyttet til digital plattform. Dette gjelder når avlysningsårsaken er knyttet til koronapandemien.

 Søker må legge ved dokumentasjon på at det er søkt og fått avslag på andre muligheter for refusjon – herunder ombooking og reiseforsikring.

Det må også framgå av dokumentasjonen at billett/bestilling ikke er refunderbar, eller at søker har fått avslag på anmodning om avbestilling og refusjon. Flybilletter må dokumenteres med kvittering hvor grunnpris, skatter og avgifter er spesifisert. 

Søk her!