Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sluttevaluering av FYSIOPRIM-satsingen 2010-2020

5. oktober 2021

På oppdrag fra Fysiofondet har NIFU gjennomført en evaluering av FYSIOPRIMs 10 år lange programperiode (2010-2020).

NIFU skriver at FYSIOPRIM har bidratt til betydelig kunnskapsproduksjon og kunnskapsspredning både nasjonalt og internasjonalt, og med stor faglig bredde.

FYSIOPRIM har vært et nybrottsarbeid både mht forpliktende partssamarbeid i kommunene og elektroniske verktøy for innsamling av pasientinformasjon til klinikk og forskning.

Det har ført til viktig kompetanseoppbygging blant fysioterapeuter og vist vei med mulige samarbeidsmodeller mellom fysioterapeuter i praksis, forskere og kommuneledelse.

FYSIOPRIM var i forkant av den store helsepolitiske satsningen på primærhelsetjenesten. Selv om det er mye arbeid igjen, viser evalueringen at FYSIOPRIM langt på vei har lykkes i å nå målene.

Fysiofondet takker alle som har vært med i FYSIOPRIM for innsatsen for fysioterapi i primærhelsetjenesten.

https://www.nifu.no/news/en-pionerinnsats-for-kompetansebygging-og-helsenytt