Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Ofte stilte spørsmål

19. mars 2019
GenereltReisestipendUtdanningsstipendStipend til forskningsprosjektStipend til formidlingsprosjektStipend til kvalitetssikringsprosjektStipend til arbeid med prosjektbeskrivelse og Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (Phd Og postdoktorstipend)

 

Generelt:


Hvor får jeg svar på spørsmål om kriteriene for utlysningen?
Åpne utlysninger finnes under Utlysninger på https://soknadsportal.fysiofondet.no/  Hvis utlysningen ikke er åpen finnes forrige utlysningstekst alltid på www.Fysiofondet.no/stipendkategorier Les alltid utlysningsteksten grundig. Har du deretter spørsmål til de enkelte kriterier i utlysningene ta kontakt til sekretariatet på post@fysiofondet.no


 
Hvem kan søke?
Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke Fysiofondet. Det kan være særskilte krav til søkers kompetanse innen hver søknadskategori. Likeledes kan enkelte stipendkategorier kun søkes av institusjoner.  Krav til søker vil fremgå tydelig av kriteriene for utlysningen.


 
Må jeg være medlem av enten NFF, NMF eller PFF for å søke Fysiofondet?
Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke Fysiofondet. Det stilles ikke krav til medlemskap i en fysioterapifaglig organisasjon.


 
Er man sikret å få støtte om man søker? 
Søknader behandles ut fra gjeldende kriterier og krav i søknadsskjemaet. Det gis ikke noe forhåndsløfte eller garanti om stipend.


Når får jeg svar på søknaden min?
De enkelte utlysningene har ulik behandlingstid.
Søknader om reisestipend: ca 2-4 uker 
Søknader om utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis: ca 1-2 måneder
For øvrige stipendkategorier må forventes ca 3 måneders behandlingstid


Når er det søknadsfrist?
Det fremgår av utlysningen for den enkelte stipendkategori når fristen for å søke er. Det er ikke mulig å sende inn søknad når søknadsfristen er ute.

Reisestipend skal søkes senest 3 måneder etter tiltaket er avsluttet.
1.   september kl. 14:00: Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi
1.   mars kl. 14:00 og 1. september kl. 14:00: Stipend til forskningsstipend, kvalitetssikringsstipend, formidlingsstipend 
15. mars kl. 14:00 og 15. september kl. 14:00: Utdanningsstipend

Gå til Åpne utlysninger for å se fristen på aktuelle utlysninger.

 

Når åpnes nye utlysninger?
Reisestipend kan søkes året rundt. Øvrige stipendkategorier åpnes 31. desember (søknadsfrist 1. og 15. mars) og 15. juni (søknadsfrist 1. og 15. september)
Hvis utlysningen ikke er åpen finnes forrige utlysningstekst på www.Fysiofondet.no/stipendkategorier

 

Hva kan vi søke om midler til?
Reise, utdanning og FoU-prosjekter – herunder phd.og postdoktor. 
Det avhenger av stipendkategorien hva man kan søke om midler til. Nærmere informasjon ligger under den enkelte stipendkategori. www.fysiofondet.no

 

Når får jeg svar på søknaden min?
De enkelte utlysningene har ulik behandlingstid.

Søknader om reisestipend: ca 2-4 uker 
Søknader om utdanningsstipend: ca 1-2 måneder
For øvrige stipendkategorier må forventes ca 3 måneders behandlingstid

 

Hvorfor står i «svar på søknad» at et eller flere styremedlemmer er inhabil?
Fondsstyret vurderer sin habilitet i forhold til alle søknadsbehandlinger. Fordi det oppstår en konkurransesituasjon er et styremedlem som er inhabil i forhold til en søknad, inhabil ved behandling av alle søknader i kategorien. Når et styremedlem er inhabil, trer varamedlem inn ved behandling av saken. 

 

Kan jeg få utsettelse på levering av sluttrapport?
Utsettelse av sluttrapportering og andre endringer skal meldes og godkjennes av Fysiofondet så snart som mulig.

 

Er stipendet skattepliktig?
Stipend som utbetales som lønnsmidler er skattepliktige. De øvrige er ikke skattepliktige.


Hvordan søker man Ph.d.-stipend?
Ph.d.-stipend kan søkes i kategorien Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi – se nettsiden.

Hvorfor står det i «svar på søknad» at et eller flere styremedlemmer er inhabil? Fondsstyret vurderer hvorvidt det foreligger inhabilitet i alle saker som behandles i styret. Et styremedlem som er inhabil i forhold til en søknad, er inhabil for alle søknader i kategorien fordi det er en konkurransesituasjon. Et inhabilt styremedlem får bare tilgang til søkeroversikten og deltar ikke i behandling av søknaden. Varamedlem trer inn som styremedlem slik at styret er beslutningsdyktig.

Topp

Reisestipend

 

 

Kan det søkes stipend til videreutdanninger som ikke gir studiepoeng?
Til etter- og videreutdanningstiltak som ikke gir uttelling i form av studiepoeng eller som gir mindre enn 30 studiepoeng, kan det søkes reisestipend.


Hvor mye kan jeg søke om?
Støtte til reiseutgifter gis ut fra de faktiske utgiftene den enkelte søker har, men begrenset oppad til kr 10 000.
Det kan gis oppholdsutgifter med inntil kr 200 ved privat opphold og kr 800 pr døgn hvis du bor på hotell (gjelder for det antall døgn tiltaket varer). Maksimalt tilskudd til opphold er kr 6 000. Det gis ikke kostgodtgjørelse / dekning av utgifter til mat og drikke. Fysioterapeuter som har en faglig presentasjon på internasjonale kongresser, kan også søke om dekning av kongressavgiften.

 
Gis det reisestipend til hospitering og studiereiser?
Etter gjeldende regler gis det ikke tilskudd til hospitering og studiereiser.
 

 
Kan det søkes reisestipend til kurs når jeg allerede har et annet stipend fra Fysiofondet?
Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge, kan søke reisestipend til fysioterapirelevante kurs i inn- og utland. Det har ingen betydning om du har annen tildeling fra Fysiofondet.


Er reisestipend fra Fysiofondet skattepliktig Inntekt? 
Reisestipend er refusjon av direkte utgifter i forbindelse med faglig oppdatering og er ikke lønnsmidler som det skal betales skatt av.

Topp

Utdanningsstipend

 
Når kan jeg søke?
Utdanningsstipend har søknadsfrist 15. mars kl. 14:00 og 15. september kl. 14:00, og søknad må sendes inn til en av søknadsfristene før normert studietid for utdanningen er avsluttet. 
Det kan søkes for hele studiet i løpet av første studieår. Ved søknad senere i studieløpet kan det søkes om inneværende studieår og fremover til normert studieavslutning.

 

Hvor mye penger kan jeg få?

Inntil kr 100 pr. studiepoeng. Ved særlig høye reise- og/eller overnattingsutgifter kan det søkes om et ekstratilskudd på inntil kr 350 pr. studiepoeng. Studie-/semesteravgift høyere enn kr 1 000 pr semester utløser et ekstratilskudd på inntil kr 10 000 pr. fagområde. Egenbehandling for studenter i psykomotorisk fysioterapi utløser et øremerket ekstratilskudd på inntil kr 10 000. Maksimalt stipend for studier innen ett fagområde er kr 54 000. Stipend til egenbehandling kommer i tillegg.

Hva kan utdanningsstipendet brukes til?
Utdanningsstipendet kan brukes til bl.a. studie-/semesteravgift, bøker, studiemateriell, reiseutgifter og eventuelle overnattingsutgifter hvis det er nødvendig å overnatte utenfor hjemmet.

 

Kan jeg få stipend til mer enn en masterutdanning?
Det kan gis utdanningsstipend til inntil to masterstudier.


Kan jeg søke utdanningsstipend når jeg mottar stipend fra Lånekassen?
Støtte fra lånekassen har ingen betydning for behandlingen av søknader til Fysiofondet.

  
Kan jeg søke om dekning av tapt arbeidsinntekt?
Utdanningsstipend er et tilskudd til direkte utgifter i forbindelse med utdanningen, og kan ikke benyttes til tapt inntekt.

 
Kan jeg få støtte til utdanning i utlandet?
Ja, hvis utdanningen godkjennes i det norske utdanningssystemet. NOKUT-godkjenning må sendes inn etter endt utdanning før stipend utbetales.

 

Hva slags dokumentasjon skal jeg legge ved som bekrefter at jeg har begynt på utdanningen?
Bekreftelse på betalt semesteravgift, kopi av studentbevis eller bekreftelse fra studiestedet er godkjent dokumentasjon. Det er ikke tilstrekkelig med tilbud om studieplass.


Skal jeg laste opp kvitteringer i søknaden?
Dokumentasjon på utgifter som skal belastes stipendet skal ikke sendes inn før utdanningen er avsluttet og det skal sendes inn sluttrapport.


Er utdanningsstipend fra Fysiofondet skattepliktig inntekt? 
Utdanningsstipend er refusjon av direkte utgifter i forbindelse med faglig oppdatering og er ikke lønnsmidler som det skal betales skatt av.

Topp

Miljø for forsknings og kunnskaputvikling i fysioterapi


Hva skal rundsummen for stipendet dekke?
Rundsummen dekker lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler til stillingen. Ytterligere kostnader må ses som søkerinstitusjonens bidrag til prosjektet.

 
Hvem kan det det utbetales lønnsmidler til?
Du må være fysioterapeut med norsk autorisasjon for å søke Fysiofondet om lønnsmidler. 

Kan prosjektleder og administrativ ansvarlig være en og samme person?
Ja, i mindre institusjoner er det mulig at en og samme person både kan ha faglig ansvarlig og fullmakt til å representere og forplikte prosjektansvarlig overfor Fysiofondet. 
Prosjektleder skal ha doktorgrad og daglig virke i Norge. Prosjektleder er ansvarlig for innsending av søknad, faglig gjennomføring og rapportering. 

Administrativt ansvarlig er på vegne av institusjonen juridisk og økonomisk ansvarlig for at vilkårene knyttet til tilsagnet oppfylles, og ansvarlig for at brudd på forutsetninger blir meddelt Fysiofondet.


Hva kan driftsmidler brukes til? 
Driftsmidler kan brukes til ikke-varige kostnader som er direkte knyttet til prosjekter. Driftskostnader kan anvendes til å betale honorar til veileder og annen eksperthjelp fx statistiker. Driftskostnader dekker ikke forpliktelser som eksisterer utover prosjektet fx generelle abonnement, leie av kontor, og liknende.

Hvilket språk skal søknaden skrives på?
Søknadene kan skrives på norsk eller engelsk.

Hva skal søknaden inneholde? 
Det anbefales å lese utlysningen i søknadsportalen nøye, der er kravene til søknaden beskrevet.

Tilbakemelding fra fagkomiteen på søknader?
Alle søknader fagfellevurderes av en fagkomite. Fagkomiteens vurdering er med i Fondsstyrets beslutningsgrunnlag. Et utdrag av fagkomiteens vurdering settes inn svarbrevet som sendes søkerne.

 

Topp

Stipend for forskning, kvalitetssikring, formidling og arbeid prosjektbeskrivelse


Hvem kan det det utbetales lønnsmidler til?
Du må være fysioterapeut med norsk autorisasjon for å søke Fysiofondet om lønnsmidler.

 
Hva kan driftsmidler brukes til?
Driftsmidler kan brukes til ikke-varige kostnader som er direkte knyttet til prosjekter. Driftskostnader kan anvendes til å betale honorar til veileder og annen eksperthjelp fx statistiker. Driftskostnader dekker ikke forpliktelser som eksisterer utover prosjektet fx generelle abonnement, leie av kontor, og liknende.

 
Kan prosjektleder og administrativ ansvarlig være en og samme person?
Ja, i mindre institusjoner er det mulig at en og samme person både kan ha faglig ansvarlig og fullmakt til å representere og forplikte prosjektansvarlig overfor Fysiofondet.

Vi oppfordrer imidlertid faglig ansvarlig til å angi en annen person til å være administrativ ansvarlig.


Trenger jeg godkjenning fra Fysiofondet som prosjektleder for å søke stipend til forskningsprosjekt?
Nei søknader om stipend til forskningsprosjekt er individuelle stipend, som ikke krever særskilt godkjent fra Fysiofondet før innsending av søknad
Det stilles likevel krav til at prosjektleder har ph.d. og at Prosjektet må forankres ved en institusjon som har de nødvendige forutsetningene for å kunne oppfylle forskningsansvarliges plikter slik det fremgår av Helseforskningsloven.


Skal man har doktorgrad for å søke stipend om forskningsprosjekt?
Ja søker må ha doktorgrad. Det kan søkes om lønnsmidler til andre fysioterapeuter som deltar i gjennomføringen av prosjektet og som ikke har doktorgrad