Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fagkomite

22. juni 2020

Fysiofondet har opprettet tre fagkomiteer for vurdering av søknader.

Tre fagkomiteer gjennomfører den eksterne fagvurdering av søknader til kategoriene Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse, samt søknader om midler til etterutdanningsvirksomhet.

Rammer for Fysiofondets fagkomiteer – fastsatt av Fondsstyret 6. mars 2018

• Fagkomiteen skal vurdere forsknings- og fagutviklingsprosjekters vitenskapelige kvalitet og gjennomførbarhet.

• Fagkomiteen skal bestå av personer med forskningskompetanse med mangfold i metodiske styrker. Personer med professorkompetanse skal inngå i fagkomitéen.

• Fagkomitéen må ha bred teoretisk og klinisk fysioterapifaglig kompetanse.

• Fagkomite for Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi skal ha internasjonal representasjon.

• Det er ønskelig med tverrfaglighet i komiteen, og begge kjønn skal være representert.

• Funksjonstid er som hovedregel for tre år av gangen.

• Ingen medlemmer av fagkomitéen skal delta i vurderingen av søknader hvor de enten er søkere, ansatt ved eller sitter i kollegiale organer for institusjoner som er søkere, eller står i annet nært forhold til søker.

• På grunnlag av fastsatte rammer for fagkomiteen, har sekretariatet ansvar for å sette sammen en fagkomite.

Fagkomite 2018-2020 for Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

Niels Gunnar Juel, PhD, overlege og spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering ved Oslo Universitetssykehus.

Jane Andreasen, fysioterapeut, ph.d, Associate Professor, Public Health and Epidemiology Group, Department of Health, Science and Technology, Aalborg Universitet, forskningsansvarlig udviklingsterapeut, Fysio – og ergoterapiavdelingen, Aalborg Universitetshospital.

Lena von Koch, fysioterapeut, PhD, senior professor, Karolinska Institutet, Stockholm.

Aud Obstfelder, sykepleier, professor, forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning, NTNU.

Fagkomite 2018-2020 for stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse

Wenche Schrøder Bjorbækmo, fysioterapeut, phd, forsker ved institutt for helse og samfunn, avdeling helsefag, Universitetet i Oslo og førsteamanuensis, Institutt for fysioterapi, OsloMet-Storbyuniversitet. 

Kristin Benjaminsen Borch, fysioterapeut, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Kari Anne Indredavik Evensen, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU, forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, professor ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet Storbyuniversitet og fysioterapeut, Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune.

Mari Klokkerud, ergoterapeut, phd,forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Liv Inger Strand, professor, dr. philos., fysioterapeut, Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Fagkomite for etterutdanningsvirksomhet

Fra og med 2018 blir søknader om midler til ettutdanningsvirksomhet vurdert av følgende personer:

Hege Bentzen, fysioterapeut, instituttleder ved institutt for fysioterapi ved OsloMet Storbyuniversitet

Siri Marte Hollekim-Strand, fysioterapeut, førsteamanuensis, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Tove Bergan, fysioterapeut, spesialrådgiver, etat for helsetjenester, Bergen Kommune