Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fagkomite

13. september 2021

Fysiofondet har opprettet tre fagkomiteer for vurdering av søknader.

Tre fagkomiteer gjennomfører den eksterne fagvurdering av søknader til kategoriene Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse, samt søknader om midler til etterutdanningsvirksomhet.

Rammer for Fysiofondets fagkomiteer – fastsatt av Fondsstyret 6. mars 2018

• Fagkomiteen skal vurdere forsknings- og fagutviklingsprosjekters vitenskapelige kvalitet og gjennomførbarhet.

• Fagkomiteen skal bestå av personer med forskningskompetanse med mangfold i metodiske styrker. Personer med professorkompetanse skal inngå i fagkomitéen.

• Fagkomitéen må ha bred teoretisk og klinisk fysioterapifaglig kompetanse.

• Fagkomite for Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi skal ha internasjonal representasjon.

• Det er ønskelig med tverrfaglighet i komiteen, og begge kjønn skal være representert.

• Funksjonstid er som hovedregel for tre år av gangen.

• Ingen medlemmer av fagkomitéen skal delta i vurderingen av søknader hvor de enten er søkere, ansatt ved eller sitter i kollegiale organer for institusjoner som er søkere, eller står i annet nært forhold til søker.

• På grunnlag av fastsatte rammer for fagkomiteen, har sekretariatet ansvar for å sette sammen en fagkomite.

Fagkomite 2021-2023 for Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

Niels Gunnar Juel, PhD, overlege og spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering ved Oslo Universitetssykehus

Jane Andreasen, fysioterapeut, ph.d, Associate Professor, Public Health and Epidemiology Group, Department of Health, Science and Technology, Aalborg Universitet, forskningsansvarlig udviklingsterapeut, Fysio – og ergoterapiavdelingen, Aalborg Universitetshospital

Lena von Koch, fysioterapeut, PhD, senior professor, Karolinska Institutet, Stockholm

Aud Obstfelder, sykepleier, professor, forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning, NTNU

Fagkomite 2021-2023 for stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt og formidlingsprosjekt 

Linda Stigen, Ergoterapeut, Phd, Førsteamanuensis/ Associate Professor, Institutt for Helsevitenskap, NTNU Gjøvik

Sylvia Söderström, fysioterapeut, professor, NTNU

Alice Kvåle, fysioterapeut, professor, Høgskolen på Vestlandet

Ingebrigt Meisingset, fysioterapeut, phd, forsker ved NTNU, FoU-rådgiver i Trondheim kommune

Merete Kolberg Tennfjord, fysioterapeut, phd, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania , fysioterapeut ved Ahus

Fagkomite 2020-2022 for etterutdanningsvirksomhet

Hege Bentzen, fysioterapeut, instituttleder ved institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitet

Siri Marte Hollekim-Strand, fysioterapeut, førsteamanuensis, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Tove Bergan, fysioterapeut, spesialrådgiver, etat for helsetjenester, Bergen Kommune