Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Habilitet og tillit

13. mai 2014

Det er viktig at Fysiofondets brukere, samarbeidspartnere og offentlige instanser har tillit til vårt arbeid. Habilitet, kvalitet og effektivitet er derfor viktig i alt fysiofondets arbeid. Saksbehandlingsrutinene skal sikre at alle forhold som med rimelighet kan skape inhabilitet, kommer frem og blir vurdert på en tilfredsstillende måte. Også søkere som får avslag skal oppleve at søknadene behandles rettferdig.

Fysiofondets bestemmelser om habilitet og tillit er fastsatt på grunnlag av Forvaltningsloven og utdypet etter fysiofondets virksomhet. Bestemmelsene skal sikre tillit og tiltro til fondets beslutninger samtidig som kompetansen og bredden i fondsstyret og administrasjon utnyttes. 

Fondsstyrets medlemmer er til tider enten søkere, ansatt ved eller sitter i kollegiale organer for institusjoner som er søkere, eller står i annet nært forhold til søker.  Fondsstyremøtene starter derfor med en diskusjon om medlemmernes habilitet i sakene som skal behandles. Ikke sjelden må en eller to styremedlemmer forlate møtet under behandling av enkelte saker. I svarbrev til søker vil det eventuelt fremgå hvis noen av Fondsstyremedlemmene har vært inhabil i behandling av søknaden deres.