Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Strategisk plan

2. mai 2017

Styret for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter utarbeider strategiske planer for styreperioden.

Mål og strategi for tildeling

Fysiofondet bidrar til at fysioterapeuter har oppdatert, relevant og riktig kompetanse for samfunnets behov for fysioterapitjenester av høy kvalitet.

Tildelinger skal styrke fysioterapeuters kunnskap og kompetanse i tråd med samfunnets behov.

I tråd med helsepolitiske føringer vil Fysiofondet følge opp satsningen på fysioterapi på alle nivåer i helsetjenesten, med særlig fokus på fysioterapi i primærhelsetjenesten. Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten for gode, helhetlige pasientforløp fra akutt fase til re-/habilitering, inkludert brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid, vektlegges. 

Hele strategisk plan for perioden 2017-2019 kan lastes ned til høyre på denne siden.