Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Vedtekter

6. februar 2017

 

Vedtekter for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

 

Stadfestet første gang av Sosialdepartementet 23. mai 1975 med endringer i 1982, 1985, 1987, 1995 og 1997. Endret av Helse- og omsorgsdepartementet 6. januar 2017. (Vedtektene ble oppdatert av Sosial- og helsedirektoratet 19. mars 2004 som følge av endringer i statsforvaltningen).

KAPITTEL I – Etablering og formål

§ 1 Etablering

 1. Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter – i det følgende kalt Fondet, er opprettet med virkning fra 01.11.1974.
 2. Til Fondet overføres fra Folketrygden et årlig beløp i samsvar med regler gitt i medhold av folketrygdlovens § 5 – 8, siste ledd.

§ 2 Formål og ytelser

Fondets formål er å yte:

 1. Støtte til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, herunder av pedagogisk karakter.
 2. Støtte/stipend til utdanning av instruktører i forbindelse med denne etter- og videreutdanningvirksomhet.
 3. Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke etter- og videreutdanningen.
 4. Støtte til andre formål som har sammenheng med fysioterapeuters etter- og videreutdanning.

 KAPITTEL II – Administrasjon

§ 3 Sammensetning av styret

 1. Fondets midler forvaltes av et styre som består av:

  - ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet.
  - fire medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge valgt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt landsmøte, etter at NFFs valgkomité har fremmet forslag og innstilling og brakt disse videre etter samme retningslinjer som ved valg av sentralstyremedlemmer.
  - ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Norsk Manuellterapeutforening
  - ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

 2. Fondets styre utpeker leder på første møte etter NFFs landsmøte.
 3. Styremedlemmer og personlige varamedlemmer velges for tre år om gangen.
 4. De personlige varamedlemmene har stemmerett når ordinære styremedlemmer ikke er til stede.

§ 4 Styrets virksomhet

 1. Styret har møte når leder bestemmer det eller når minst to av styremedlemmene krever det.
 2. Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er til stede. Til gyldig vedtak kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.
 3. Styret skal utarbeide beretning og regnskap ved utgangen av hvert regnskapsår.
 4. Styret fører protokoll over sine møter. Denne skal undertegnes av de tilstedeværende medlemmer. Gjenpart av protokoll sendes yrkesorganisasjonene etter hvert møte.
 5. Styret ansetter leder av sekretariatet.

§ 5 Forretningsførsel og sekretariat

 1. Fondet har eget sekretariat.
 2. Utgifter til styrets og sekretariatets arbeid med Fondet dekkes av Fondets midler.

§ 6 Utbetalinger og ytelser

 1. Alle utbetalinger fra Fondet skal skje ifølge vedtak i styret.
 2. Utbetalinger fra Fondet foretas slik styret bestemmer det i henhold til $ 2.
 3. Mottaker av tilskudd plikter å avgi rapport om den virksomhet som midlene blir anvendt til og regnskap for anvendelsen av de bevilgede midler. Dersom tilskuddet ikke blir brukt innen den frist som i det enkelte tilfellet blir fastsatt, slik det ubenyttede beløp tilbakebetales dersom styret ikke finner grunn til å forlenge fristen.

§ 7 Beretning og regnskap

Beretning og regnskap revidert av statsautorisert revisor skal hvert år sendes Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning.

KAPITTEL III – Godkjenning av endring av vedtektene

§ 8 Godkjenning og endring

 1. Disse vedtektene er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet, i henhold til folketrygdlovens $ 5-8, siste ledd.
 2. Styrets forslag til endring av vedtekter behandles av NFFs landsmøte. Endringer av vedtekter fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet.
 3. Ved eventuelt opphør av Fondet skal styret fremlegge forslag om hvordan det skal forholdes med Fondets midler. Forslaget avgjøres av NFFs landsmøte. Landsmøtets avgjørelse må godkjennes av Helse- og omsorgsdepartementet.