Ofte stilte spørsmål

Utdanningsstipend

Når kan jeg søke?

Utdanningsstipend har søknadsfrist 15. mars kl. 14:00 og 15. september kl. 14:00.

  • Du skal søke så tidlig som mulig etter oppstart, og senest til første søknadsfrist etter avsluttet studie.
  • Du kan få stipend for studier inntil ett år bakover i tid.
  • Du skal bare søke én gang pr. studium.
Hva skjer hvis jeg søker senere?

Du vil da få stipendet avkortet.

Hvor mye penger kan jeg få?

Inntil kr 100 pr. studiepoeng

Ved særlig høye reise- og/eller overnattingsutgifter kan det søkes om et ekstratilskudd på inntil kr 350 pr. studiepoeng. 

Studie-/semesteravgift høyere enn kr 1 000 pr semester utløser et ekstratilskudd på inntil kr 10 000 pr. fagområde. 

Egenbehandling for studenter i psykomotorisk fysioterapi utløser et øremerket ekstratilskudd på inntil kr 10 000. 

Maksimalt stipend for studier innen ett fagområde er kr 64 000. Stipend til egenbehandling kommer i tillegg.

Kan jeg få stipend til mer enn én masterutdanning?

Det kan gis utdanningsstipend til inntil to masterstudier.

Kan jeg søke utdanningsstipend når jeg mottar stipend fra Lånekassen?

Støtte fra Lånekassen har ingen betydning for behandlingen av søknader til Fysiofondet.

Kan jeg søke om dekning av tapt arbeidsinntekt?

Utdanningsstipend er et tilskudd til direkte utgifter i forbindelse med utdanningen, og kan ikke benyttes til tapt inntekt.

Kan jeg få støtte til utdanning i utlandet?

Ja, hvis utdanningen godkjennes i det norske utdanningssystemet. Godkjenning fra HK-dir. må sendes inn etter endt utdanning før stipend utbetales.

Skal jeg laste opp kvitteringer i søknaden?

Dokumentasjon på utgifter som skal belastes stipendet skal ikke sendes inn før utdanningen er avsluttet og det skal sendes inn sluttrapport.

Er utdanningsstipend fra Fysiofondet skattepliktig inntekt?

Utdanningsstipend er refusjon av direkte utgifter i forbindelse med faglig oppdatering og er ikke lønnsmidler som det skal betales skatt av.

Hva slags dokumentasjon skal jeg legge ved som bekrefter at jeg har begynt på utdanningen?

Bekreftelse på betalt semesteravgift, kopi av studentbevis eller bekreftelse fra studiestedet er godkjent dokumentasjon.

Det er ikke tilstrekkelig med tilbud om studieplass.

Hva er pliktene mine når jeg aksepterer midler?

I henhold til vedtektene plikter mottakere av midler fra Fysiofondet å avgi rapport og regnskap med bilag. Rapport skal sendes inn innen to måneder etter utdanningen er
avsluttet.

Søkere må gjennomføre oppgavene som blir tildelt i løpet av studiet. 

Vi gjør særskilt oppmerksom på at fysioterapeuter som mottar stipend fra Fysiofondet og ikke avslutter sine forpliktelser på en tilfredsstillende måte, ikke vil bli vurdert for ny tildeling før tidligere forpliktelser er brakt i orden.

Kan jeg få utsettelse på levering av sluttrapport?

Utsettelse av sluttrapportering og andre endringer skal meldes og godkjennes av Fysiofondet så snart som mulig.

Hva skjer hvis jeg ikke fullfører utdanningen?

Alle endringer skal meldes til Fysiofondet så snart som mulig. Søknaden blir da behandlet med utgangspunktet i antall studiepoeng som er fulgt.

Vi gjør særskilt oppmerksom på at fysioterapeuter som mottar stipend fra Fysiofondet og ikke avslutter sine forpliktelser på en tilfredsstillende måte, ikke vil bli vurdert for ny tildeling før tidligere forpliktelser er brakt i orden.

Kan jeg motta tilskudd fra andre samtidig?

Ja. Tilskudd fra andre skal brukes før tildelingen fra Fysiofondet. Dette gjelder
ikke Lånekassen, men tilskudd fra arbeidsgiver, andre stipender o.l. 

For å unngå dobbeltfinansiering, ber vi om at økonomisk tilskudd fra andre fremkommer i
regnskapet.

Når får jeg utbetaling?

Stipendet utbetales i to omganger. Én del kort tid etter vedtak om tildeling, og resten etter avsluttet utdanning når sluttrapport med regnskap er levert.


Tildelinger til utdanning i utlandet utbetales ikke før sluttrapport med godkjenning fra HK-dir. er levert etter endt utdanning.

Hva kan utdanningsstipendet brukes til?

Utdanningsstipendet kan brukes til bl.a. studie-/semesteravgift, bøker, studiemateriell, reiseutgifter og eventuelle overnattingsutgifter hvis det er nødvendig å overnatte utenfor hjemmet.

Til toppen