Tildelinger

Reisestipend

Fysiofondet har i 2022 tildelt nesten 3,2 millioner kroner i reisestipend til 583 søkere.

Dette er en voldsom økning fra de to foregående årene som var preget av redusert kurs- og reisevirksomhet som følge av pandemien.

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste fem årene her: Tildelingsoversikt 2018-2022 Reisestipend

Utdanningsstipend og veiledet praksis

Fysiofondet har i 2022 tildelt mer enn 7 millioner kroner i utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis til 197 søkere. Dette er en økning fra de to foregående årene og skyldes bl.a. en økning i antall utenlandsstudenter.

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste fem årene her: Tildelinger Utdanningsstipend og Stipend til veiledet praksis 2018 - 2022

Stipend til formidlingsprosjekt

Fysiofondet har i 2022 tildelt kr 1 085 000 til seks formidlingsprosjekt.

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste fem årene her: Tildelingsoversikt 2018-2022 Stipend til formidlingsprosjekt

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Fysiofondet har i 2022 tildelt kr 240 000 til ett kvalitetssikringsprosjekt.

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste fem årene her: Tildelingsoversikt 2018-2022 Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Stipend til forskningsprosjekt

Fysiofondet har i 2022 tildelt nesten 4,2 millioner kroner til fem forskningsprosjekter.

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste fem årene her: Tildelingsoversikt 2018-2022 Stipend til forskningsprosjekt
Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

Denne stipendkategorien er ikke lenge aktiv og siste tildeling var i 2020.

Se oversikt over tildelinger 2015-2020 her: Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse tilsagn 2015-2020

Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)

I 2022 har Fysiofondet tildelt mer enn 17 millioner kroner til Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d.- og postdoktorstipend).

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste fem årene her: Tildelingsoversikt 2018-2022 Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

Etterutdanningsvirksomhet

Fysiofondet har i 2022 tildelt kr 600 000 til forarbeid til IFSPT verdenskongress i idrettsfysioterapi 2024 til NFF. Og kr 597 500 til planlegging av nasjonal fysioterapikongress i 2025.

I tillegg til tilsagnet i 2022 løper også rammetildelingene for perioden 2021-2023 til NFF, NMF og PFF på i alt 35,8 millioner kroner. Det samme gjør NFFs spesialistordning for fysioterapeuter for perioden 2021 – 2023. Rammetildelingene regnskapsføres med et årlig beløp. 

Tildelingen på kr 4 000 000 til Etterutdanningsvirksomhet innen psykisk helse til NFF er også fortsatt aktiv.

I alt utgjør dette nesten 15 millioner kroner i 2022.

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste fem årene her: Tildelingsoversikt etterutdanningsvirksomhet 2022

FYSIOPRIM

FYSIOPRIM har i ti år (2010-2020) vært spydspissen i Fysiofondets store satsning for å styrke fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten. Bevilgningen har vært på til sammen 57 millioner kroner over to perioder á fem år. Forskningsprogrammet er et samarbeid med Universitetet i Oslo, NTNU og Trondheim kommune.

Her kan du søke blant alle FYSIOPRIMs publikasjoner: Publiseringer fra FYSIOPRIM

Se nederst for sluttrapport for første periode (2010-2015) og andre periode (2015-2020), samt midtveisevaluering fra NIFU (2013), modellevaluering fra Sintef (2014) og sluttevaluering fra NIFU (2021).

Prosjektperioden 2010-2015 var bygget rundt tre hovedinnretninger: 

- Gjennom forskningsprosjekter å skape ny kunnskap om og for klinisk praksis. 

- Gjennom utvikling og utprøving i klinisk praksis å etablere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant for klinisk praksis. 

- Gjennom utprøving av ulike samarbeidsmodeller mellom klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer å skape grunnlag for varige samarbeidsmiljøer.

I prosjektperioden 2015-2020 ble FYSIOPRIM videreført gjennom to hovedakser: 

- Database og klinisk verktøy 

- Modeller for samhandling om forskning i primærhelsetjenesten.

I sluttrapporten for siste periode skriver FYSIOPRIM blant annet: Prosjektet har levert resultater som innføring av e-verktøy for understøttelse av klinisk arbeid. Det er skapt engasjement for forskning i kliniske miljøer, og forskerne har fått viktige, nye innsikter om klinisk praksis, og hvordan forskningen kan styrke involvering av klinikere. I tillegg til modell- og samarbeidsutvikling, har FYSIOPRIM levert et stort antall vitenskapelige publikasjoner. 

Fondsstyret takker prosjektledelsen og alle deltakere og samarbeidspartnere for innsatsen i FYSIOPRIM. Styret er stolte over hva satsingen på primærhelsetjenesten har ført til, og ser fram til den eksterne evalueringsrapporten som gjennomføres av NIFU.

 https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/fysioprim/ kan du lese enda mer om prosjektet.

LAST NED

Sluttrapport FYSIOPRIM (2015-2020)
Sluttrapport FYSIOPRIM (2010-2015)
Sluttevaluering NIFU (2021)
Modellevaluering SINTEF (2014)
Midtveisevaluering NIFU (2013)

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

223 fysioterapeuter med doktorgrad i Norge!

Fysiofondet har siden 2013 publisert vår liste over fysioterapeuter med doktorgrad. Pr. 15.desember 2022 har vi kjennskap til fire nye disputaser.

Det er av stor betydning for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter at det innen de ulike fagområdene finnes fysioterapeuter med forskerkompetanse. Disse er viktige for utvikling og overføring av ny kunnskap.

Fysiofondet har gjennom sin snart 50 år lange historie bidratt til at mange fysioterapeuter har oppnådd en doktorgrad. En stor del av doktorgradene er helt eller delvis fondsfinansierte.

For å dokumentere og synliggjøre fysioterapeuter med kompetanse på doktorgradsnivå, har Fysiofondet laget en oversikt over disse. Oversikten kan lastes ned under i både kronologisk og alfabetisk rekkefølge. 

Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av det vi er kjent med, og er derfor ikke komplett. Vi bestreber oss på å gjøre listen så god som mulig, og setter stor pris på å motta informasjon om nye disputaser og andre som mangler!

LAST NED

Spesielle tildelinger
I 2022 har Fysiofondet gitt tilsagn om tre priser på NFFs fysioterapikongress:
 
  • Fysiofondets pris til Lars Peder Bovim, kr 10 000.
  • Fysiofondets forskerspirepris til Kristine Grimen Danielsen, kr 5 000.
  • Fysiofondets posterpris til Eigill Helguson Neumann, kr 5 000.

I 2021 har Fysiofondet gitt tilsagn om én spesiell tildeling:

  • Inntil kr 1 453 000 er tildelt til fagjournalist i Fysioterapeuten i 50% stilling i en prøveperiode på tre år.

I 2020 har Fysiofondet gitt tilsagn om midler til tre spesielle tildelinger:

  • Inntil kr 89 000 til temanummer om «125 år med fysioterapi i Norge» til tidsskriftet Michael (nr. 2/21) ved Det Norske medicinske selskab. Tilgjengelig på www.michaeljournal.no.
  • Inntil kr 278 750 til arbeid knyttet til nettsiden www.fysioterapeuten.no. Arbeidet består av oppdatering av lenker opp mot DOAJ.org, og vurdering og systematisering av tidligere publisert forskning på www.fysioterapeuten.no.
  • Inntil kr 450 000 til Fysioterapeuten for å dekke tekniske produksjonskostnader til tre vitenskapelige temanummer, ett per år, i perioden 2021 – 2023.
Til øverste side