Tildelinger

Reisestipend

Fysiofondet har i 2023 tildelt over 4,8 mill. kr til 789 søkere.

Dette er det høyeste antallet noensinne! Og en økning i utbetalinger på 50% fra året før - til 35% flere søkere. At utbetalingene øker mer enn søkertallet har flere årsaker. Blant annet er det en stor økning i antall fysioterapeuter med egen presentasjon på internasjonal kongress. Mange av disse får dekket kongressavgiften. Den absolutt største økningen i antall søkere kommer blant dem som har vært på etterutdanning i regi av NFF, NMF og PFF.

Året før (2022) var tildelingen på nesten 3,2 mill. kr til 583 søkere. Det var et normalår, men likevel en voldsom økning fra de to foregående årene som var preget av redusert kurs- og reisevirksomhet som følge av pandemien.

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste årene her: Tildelingsoversikt 2018-2023 Reisestipend

Utdanningsstipend og veiledet praksis

Fysiofondet har i 2023 tildelt over 6,9 mill. kr til 192 utdanningsstipend og 16 stipend til veiledet praksis.

Året før (2022) ble det tildelt over 7,1 mill. kr til 194 utdanningsstipend og 3 stipend til veiledet praksis. Dette var en økning fra de to foregående årene og skyldtes bl.a. flere utenlandsstudenter.

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste årene her: Tildelinger Utdanningsstipend og Stipend til veiledet praksis 2018 - 2023

Stipend til forskningsprosjekt

Fysiofondet har i 2023 tildelt over 3,3 millioner kroner til fire forskningsprosjekter.

Prosjektene foregår ved fire ulike institusjoner og du kan se flere detaljer og oversikt over alle tildelinger siden 2018 her: Tildelingsoversikt 2018-2023 Stipend til forskningsprosjekt

Stipend til formidlingsprosjekt

Fysiofondet har i 2023 tildelt til sammen 1 085 000 kr til seks formidlingsprosjekter.

Se hvem som har fått stipend og oversikt over tildelinger de siste årene her: Tildelingsoversikt 2018-2023 Stipend til formidlingsprosjekt

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Fysiofondet har i 2023 tildelt 727 000 kr til tre kvalitetssikringsprosjekter.

Se hvem som har fått tildeling og oversikt over de siste årene her: Tildelingsoversikt 2018-2023 Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

Denne stipendkategorien er ikke lenge aktiv og siste tildeling var i 2020.

Se oversikt over tildelinger 2015-2020 her: Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse tilsagn 2015-2020

Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)

I 2023 har Fysiofondet tildelt nesten 13,5 millioner kroner til Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d.- og postdoktorstipend).

Midlene har gått til fire ph.d.-prosjekter og du kan se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste årene her: Tildelingsoversikt 2018-2023 Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

Etterutdanningsvirksomhet

Fysiofondet har i 2023 tildelt 41 mill. kr til NFF, NMF og PFFs etterutdanningsvirksomhet i perioden 2024 - 2026. Til NFFs spesialistordning for fysioterapeuter for perioden 2024 - 2026 ble det tildelt 4,5 mill. kr.  

I 2022 ble det tildelt kr 600 000 til forarbeid til IFSPT verdenskongress i idrettsfysioterapi 2024 til NFF. Og kr 1 792 500 til planlegging av nasjonal fysioterapikongress i 2025.

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste årene her: Tildelingsoversikt etterutdanningsvirksomhet 2017 - 2023

Spesielle tildelinger
Spesielle tildelinger går til formål utenom ordinære utlysninger.           
 
I 2023 har Fysiofondet gitt tilsagn om inntil kr 450 000 til Tidsskriftet Fysioterapeuten til tre vitenskapelige temanummer i perioden 2024 – 2026. Tilgjengelig her.
      
Her kan du se alle tildelinger de senere årene:
FYSIOPRIM

FYSIOPRIM har i ti år (2010-2020) vært spydspissen i Fysiofondets store satsning for å styrke fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten. Bevilgningen har vært på til sammen 57 millioner kroner over to perioder á fem år. Forskningsprogrammet er et samarbeid med Universitetet i Oslo, NTNU og Trondheim kommune.

Her kan du søke blant alle FYSIOPRIMs publikasjoner: Publiseringer fra FYSIOPRIM

Se nederst for sluttrapport for første periode (2010-2015) og andre periode (2015-2020), samt midtveisevaluering fra NIFU (2013), modellevaluering fra Sintef (2014) og sluttevaluering fra NIFU (2021).

Prosjektperioden 2010-2015 var bygget rundt tre hovedinnretninger: 

- Gjennom forskningsprosjekter å skape ny kunnskap om og for klinisk praksis. 

- Gjennom utvikling og utprøving i klinisk praksis å etablere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant for klinisk praksis. 

- Gjennom utprøving av ulike samarbeidsmodeller mellom klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer å skape grunnlag for varige samarbeidsmiljøer.

I prosjektperioden 2015-2020 ble FYSIOPRIM videreført gjennom to hovedakser: 

- Database og klinisk verktøy 

- Modeller for samhandling om forskning i primærhelsetjenesten.

I sluttrapporten for siste periode skriver FYSIOPRIM blant annet: Prosjektet har levert resultater som innføring av e-verktøy for understøttelse av klinisk arbeid. Det er skapt engasjement for forskning i kliniske miljøer, og forskerne har fått viktige, nye innsikter om klinisk praksis, og hvordan forskningen kan styrke involvering av klinikere. I tillegg til modell- og samarbeidsutvikling, har FYSIOPRIM levert et stort antall vitenskapelige publikasjoner. 

Fondsstyret takker prosjektledelsen og alle deltakere og samarbeidspartnere for innsatsen i FYSIOPRIM. Styret er stolte over hva satsingen på primærhelsetjenesten har ført til, og ser fram til den eksterne evalueringsrapporten som gjennomføres av NIFU.

 https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/fysioprim/ kan du lese enda mer om prosjektet.

LAST NED

Sluttrapport FYSIOPRIM (2015-2020)
Sluttrapport FYSIOPRIM (2010-2015)
Sluttevaluering NIFU (2021)
Modellevaluering SINTEF (2014)
Midtveisevaluering NIFU (2013)

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

Pr. 21.desember 2023 har vi kjennskap til 249 fysioterapeuter med doktorgrad i Norge! Hvorav ti er oppnådd i 2023.

Det er av stor betydning for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter at det innen de ulike fagområdene finnes fysioterapeuter med forskerkompetanse. Disse er viktige for utvikling og overføring av ny kunnskap.

Fysiofondet har gjennom sin snart 50 år lange historie bidratt til at mange fysioterapeuter har oppnådd en doktorgrad. En stor del av doktorgradene er helt eller delvis fondsfinansierte.

For å dokumentere og synliggjøre fysioterapeuter med kompetanse på doktorgradsnivå, har vi laget en oversikt over disse som vi har oppdatert og publisert to ganger årlig siden 2013. Oversikten kan lastes ned under i både kronologisk og alfabetisk rekkefølge. 

Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av det Fysiofondet er kjent med, og er derfor ikke komplett. Vi bestreber oss på å gjøre listen så god som mulig, og setter stor pris på å motta informasjon om nye disputaser og andre som mangler!

LAST NED

Til øverste side