Om oss

Hva er Fysiofondet?

Fysiofondets fulle navn er Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Fysiofondet tildeler stipend for å bidra til at fysioterapeuter har oppdatert, relevant og riktig kompetanse for samfunnets behov.

Fysiofondet er forankret i folketrygdloven og forskrift. Offentlige midler overføres til fondet og forvaltes av Fondsstyret.

Egne vedtekter legger rammene for driften.

fysioterapeut-kommunal
Strategi

Tildelinger som styrker fysioterapeuters kunnskap og kompetanse

 

Hvem er vi?

Bli kjent med menneskene som realiserer Fysiofondets visjoner

Fysiofondets historie

1970 - 1980

Første overføring

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) forhandlet med Staten om opprettelse av et fond  og NFFs landsstyre vedtok i 1974 vedtekter for Fond til etter- og videreutdanning.

1. november 1974 ble første overføring til Fondet på kr 400 000  fastsatt. 

23. mai 1975 ble vedtektene stadfestet av Sosialdepartementet.

fysioterapeut-kommunal
1970 - 1980
1980 - 1990

Første tildelinger

Den første tildelingen til forsknings- og arbeidsstipend ble innvilget med kr 27 900 til Elisabeth Ljunggren til prosjektet «Kartlegging av knoklers normale variabilitet».

I 1981 startet tildeling av reisestipend for å øke fysioterapeuters muligheter for å delta på kurs. 

I 1982 ble det for første gang tildelt utdanningsstipend.

Reisestipend-ved-avlyste-kurs_fysiofondet_full_page
1980 - 1990
1990 - 2000

Første hovedfagsutdanning 

I 1991 ble hovedfag i fysioterapi ved Universitetet i Bergen etablert som den første rene fysioterapifaglige hovedfagsutdanningen.

Fondet har opp gjennom årene vært initierende til flere videreutdanninger og masterstudier.

Fra 1995 er det tildelt rammetilskudd til NFFs etterutdanningsvirksomhet.

books-g89e48a43a_1920
1990 - 2000
2000 - 2010

Nye stipendkategorier

I 1999 ble satsingsområdet Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi etablert for å bygge opp forskningskompetanse ved universitetene.

I 2010 ble det etablert fire nye stipendkategorier: Stipend til forskningsprosjekt, Stipend til
kvalitetssikringsprosjekt, Stipend til formidlingsprosjekt og Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse.

Gjennomførte prosjekter 2020
2000 - 2010
2010 - 2015

Søknadsportal og ny nettside 

I 2012 ble Søknadsportalen lansert og all søknadsbehandling ble  digital.

I 2014 ble nettsiden www.fysiofondet.no publisert med ny logo. Fysiofondet ble etablert som kortform av navnet.

Fysiofondet_Blog_Thumbnail_SøkNå
2010 - 2015
2015 - 2023

Vedtektsendringer

I 2017  ble vedtektene endret av Helse – og omsorgsdepartementet og Fondsstyret består av medlemmer valgt fra Norsk Fysioterapeutforbund,  Norsk Manuellterapeutforening. Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund  og Helsedirektoratet.

interior-g72f326def_1920
2015 - 2023

 

Viktige dokumenter og vedtekter

Strategisk plan

Fysiofondets styre utarbeider strategisk plan for seks år av gangen, men mulighet for årlig revisjon. 

Mål og strategi for tildeling

Fysiofondet bidrar til at fysioterapeuter har oppdatert, relevant og riktig kompetanse for samfunnets behov.

Etter- og videreutdanning er grunnleggende for utvikling av fysioterapeuters kompetanse og forskning og fagutvikling. Samtidig er forskning, forskningskunnskap og kompetanse avgjørende for kunnskapsbasert etter- og videreutdanning.

Fysiofondets strategi for å nå målene er derfor å utlyse og tildele midler innenfor de tre hovedområdene etterutdanning, videreutdanning og forskning. Utlysningenes målgrupper er fysioterapeuter individuelt og institusjoner der fysioterapeuter er tilknyttet. Fysiofondet søker å stimulere til samarbeid på tvers av miljø.

Les og last ned hele strategisk plan for perioden 2023-2028 her: Strategisk plan 2023-2028 (revidert 2024)

Årsrapport og årsregnskap
Vedtekter

Vedtekter for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stadfestet første gang av Sosialdepartementet 23. mai 1975 med endringer i 1982, 1985, 1987, 1995 og 1997. Endret av Helse- og omsorgsdepartementet 6. januar 2017. (Vedtektene ble oppdatert av Sosial- og helsedirektoratet 19. mars 2004 som følge av endringer i statsforvaltningen).

KAPITTEL I – Etablering og formål
§ 1 Etablering

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter – i det følgende kalt Fondet, er opprettet med virkning fra 01.11.1974.
Til Fondet overføres fra Folketrygden et årlig beløp i samsvar med regler gitt i medhold av folketrygdlovens § 5 – 8, siste ledd.
§ 2 Formål og ytelser

Fondets formål er å yte:

Støtte til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, herunder av pedagogisk karakter.
Støtte/stipend til utdanning av instruktører i forbindelse med denne etter- og videreutdanningvirksomhet.
Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke etter- og videreutdanningen.
Støtte til andre formål som har sammenheng med fysioterapeuters etter- og videreutdanning.

KAPITTEL II – Administrasjon
§ 3 Sammensetning av styret

Fondets midler forvaltes av et styre som består av:

- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet.
- fire medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge valgt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt landsmøte, etter at NFFs valgkomité har fremmet forslag og innstilling og brakt disse videre etter samme retningslinjer som ved valg av sentralstyremedlemmer.
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Norsk Manuellterapeutforening
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Fondets styre utpeker leder på første møte etter NFFs landsmøte.
Styremedlemmer og personlige varamedlemmer velges for tre år om gangen.
De personlige varamedlemmene har stemmerett når ordinære styremedlemmer ikke er til stede.

§ 4 Styrets virksomhet

Styret har møte når leder bestemmer det eller når minst to av styremedlemmene krever det.
Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er til stede. Til gyldig vedtak kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.
Styret skal utarbeide beretning og regnskap ved utgangen av hvert regnskapsår.
Styret fører protokoll over sine møter. Denne skal undertegnes av de tilstedeværende medlemmer. Gjenpart av protokoll sendes yrkesorganisasjonene etter hvert møte.

Styret ansetter leder av sekretariatet.
§ 5 Forretningsførsel og sekretariat

Fondet har eget sekretariat.
Utgifter til styrets og sekretariatets arbeid med
Fondet dekkes av Fondets midler.

§ 6 Utbetalinger og ytelser

Alle utbetalinger fra Fondet skal skje ifølge vedtak i styret.
Utbetalinger fra Fondet foretas slik styret bestemmer det i henhold til $ 2.
Mottaker av tilskudd plikter å avgi rapport om den virksomhet som midlene blir anvendt til og regnskap for anvendelsen av de bevilgede midler. Dersom tilskuddet ikke blir brukt innen den frist som i det enkelte tilfellet blir fastsatt, slik det ubenyttede beløp tilbakebetales dersom styret ikke finner grunn til å forlenge fristen.

§ 7 Beretning og regnskap

Beretning og regnskap revidert av statsautorisert revisor skal hvert år sendes Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning.

KAPITTEL III – Godkjenning av endring av vedtektene
§ 8 Godkjenning og endring

Disse vedtektene er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet, i henhold til folketrygdlovens $ 5-8, siste ledd.
Styrets forslag til endring av vedtekter behandles av NFFs landsmøte. Endringer av vedtekter fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet.
Ved eventuelt opphør av Fondet skal styret fremlegge forslag om hvordan det skal forholdes med Fondets midler. Forslaget avgjøres av NFFs landsmøte. Landsmøtets avgjørelse må godkjennes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Habilitet og tillit

Det er viktig at Fysiofondets brukere, samarbeidspartnere og offentlige instanser har tillit til vårt arbeid. Habilitet, kvalitet og effektivitet er derfor viktig i fondets arbeid. Saksbehandlingsrutinene skal sikre at alle forhold som med rimelighet kan skape inhabilitet, kommer frem og blir vurdert på en tilfredsstillende måte. Også søkere som får avslag skal oppleve at søknadene behandles rettferdig.

Fysiofondets bestemmelser om habilitet og tillit er fastsatt på grunnlag av Forvaltningsloven og utdypet etter fondets virksomhet. Bestemmelsene skal sikre tillit og tiltro til fondets beslutninger samtidig som kompetansen og bredden i fondsstyret og administrasjon utnyttes. 

Fondsstyrets medlemmer er til tider enten søkere, ansatt ved eller sitter i kollegiale organer for institusjoner som er søkere, eller står i annet nært forhold til søker.  Fondsstyremøtene starter derfor med en diskusjon om medlemmernes habilitet i sakene som skal behandles. Ikke sjelden må en eller to styremedlemmer forlate møtet under behandling av enkelte saker. I svarbrev til søker vil det eventuelt fremgå hvis noen av styremedlemmene har vært inhabil i behandling av søknaden deres.

Grafisk profil

For presentasjoner og publikasjoner knyttet til prosjekter som finansieres av Fysiofondet skal det klart fremgå at prosjektet er støttet av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (The Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy). Dette omfatter også alt av foredrag, omtale av prosjektet i interne og eksterne tidsskrifter, i intervjusammenheng, på nettsider og på produkter som utarbeides som følge av tildelingen.

Logo kan lastes ned her. 

LOGO
LOGO kort
Logo engelsk
Logo engelsk kort     

Fysiofondets historie

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter er hjemlet i lov om folketrygd av 17. juni 1966.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) forhandlet frem et fond som gir fysioterapeuter mulighet til å bruke midler til fellesformål i form av kunnskapsutvikling og kompetanseheving.

Her finner du fire dokumenter om Fysiofondets historie.

Fysiofondet - Stø kurs i takt med tiden
Fra NFFs jubileumshefte - Fysiofondets historie      
Historiske fakta om Fysiofondet
Poster på WCPT 2019

Personvernerklæring

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) tar personvern på alvor og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk.

 

Fysiofondets personvernerklæring    

Til toppen