Ofte stilte spørsmål

Stipend til veiledet praksis

Når kan jeg søke?

Stipend til veiledet praksis har søknadsfrist 15. mars kl. 14:00 og 15. september kl. 14:00.

Du skal søke så tidlig som mulig etter oppstart, og senest til første søknadsfrist etter avsluttet veiledning.

Hvor mye penger kan jeg få?

Inntil kr 15 000 pr. år.

Kan jeg søke om dekning av tapt arbeidsinntekt?
Stipendet er et tilskudd til utgifter til reise og opphold i forbindelse med veiledning, samt honorar til veileder. Det kan ikke benyttes til tapt inntekt.
Skal jeg laste opp kvitteringer i søknaden?

Dokumentasjon på utgifter som skal belastes stipendet skal ikke sendes inn før veiledningen er avsluttet og det skal sendes inn sluttrapport.

Er stipend til veiledet praksis skattepliktig inntekt?

Stipendet er refusjon av direkte utgifter i forbindelse med faglig oppdatering og er ikke lønnsmidler som det skal betales skatt av.

Hva slags dokumentasjon skal jeg legge ved som bekrefter at jeg har begynt med veiledning?

Avtale om veiledet praksis mellom søker og veileder med start- og sluttdato for gjennomføring.

Bekreftelse på veiledningsplan fra godkjenningsinstans.

Hva er pliktene mine når jeg aksepterer midler?

I henhold til vedtektene plikter mottakere av midler fra Fysiofondet å avgi rapport og regnskap med bilag. 

Rapport sendes inn når veiledet praksis er ferdigstilt. Attestasjon på at veiledet praksis er gjennomført i henhold til kompetansemål og retningslinjer for praksisen skal legges ved rapporten.

Du får påminnelse om utfylling av rapport når sluttdato for veiledningen nås.

Vi gjør særskilt oppmerksom på at fysioterapeuter som mottar stipend fra Fysiofondet og ikke avslutter sine forpliktelser på en tilfredsstillende måte, ikke vil bli vurdert for ny tildeling før tidligere forpliktelser er brakt i orden.

Kan jeg få utsettelse på levering av sluttrapport?

Utsettelse av sluttrapportering og andre endringer skal meldes og godkjennes av Fysiofondet så snart som mulig.

Kan jeg motta tilskudd fra andre samtidig?

Ja. Tilskudd fra andre skal brukes før tildelingen fra Fysiofondet. Dette gjelder
ikke Lånekassen, men tilskudd fra arbeidsgiver, andre stipender o.l. 

For å unngå dobbeltfinansiering, ber vi om at økonomisk tilskudd fra andre fremkommer i
regnskapet.

Når får jeg utbetaling?

Stipendet utbetales i to omganger. En del kort tid etter vedtak om tildeling, og resten etter avsluttet veiledning når sluttrapport med regnskap er mottatt.

Til toppen